Algemene voorwaarden

I’M IN SHAPE

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Definities:

I’M IN SHAPE: de eenmanszaak van de heer I.M.H.G.J. Moesman gevestigd aan de Maria van Bourgondiëlaan 89 (5616 EC)
Eindhoven;

Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het Lidmaatschap is geadministreerd;

Lidmaatschapsgeld: de maandelijkse bijdrage die het Lid verschuldigd is door het aangaan van een abonnement bij I’M IN
SHAPE;

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen I’M IN SHAPE en Lid door inschrijving op een van de wijzen
zoals beschreven in artikel 2 lid 1 en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden;

Lidmaatschapsvorm: het soort abonnement dat het Lid middels de Lidmaatschapsovereenkomst;

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst;

Artikel 2 – Algemeen

 1. Lid worden bij I’M IN SHAPE kan door het papieren inschrijfformulier, tevens de Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de I’M IN SHAPE in te leveren.
 2. Het Lid is Lidmaatschapsgeld verschuldigd per de eerste van volgende maand van de in de Overeenkomst vermelde datum van ondertekening. De SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door I’M IN SHAPE.
 3. In het geval van speciale acties kan I’M IN SHAPE aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3 – Lidmaatschap

 1. De Overeenkomst gaat in per de eerste van volgende maand van de in de Overeenkomst vermelde datum van ondertekening. Indien het Lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van I’M IN SHAPE zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing.
 2. Het Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging van het Lid.
 3. Het Lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
 4. Voor het Lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); opzeggingen dienen per e-mail te worden gedaan.
 5. Een wijziging van de Lidmaatschapsvorm is mogelijk. Een verzoek tot wijziging dient per e-mail te worden gedaan en zal binnen 7 dagen door I’M IN SHAPE worden bevestigd. De nieuwe Lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe maandbedrag zal worden berekend. Het Lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lidmaatschapsvormen

 1. I’M IN SHAPE biedt verschillende abonnementsvormen aan met betrekking tot groepslessen. Voor de deelname aan de groepslessen geldt dat het inschrijven voor deze lessen geschiedt middels een online inschrijfsysteem (te raadplegen via www.iminshape.nl) waarbij het Lid verantwoordelijk is voor de inschrijving. I’M IN SHAPE definieert de tijdstippen waarop groepslessen gevolgd kunnen worden, het Lid kan zich via het inschrijfsysteem inschrijven voor een van de groepslessen. Iedere les kan gevolgd worden door maximaal tien groepsleden. De groepslessen kennen een duur van een 50 minuten per les. De abonnementen voor groepslessen worden maandelijks in rekening gebracht tegen een vast tarief. De volgende abonnementsvormen zijn voor groepslessen gedefinieerd.
  a) Abonnement groepslessen ‘Basic’. Het Lid heeft recht op 50 minuten per week sporten in groepsverband van maximaal 10 personen.
  b) Abonnement groepslessen ‘Fit’. Het Lid heeft recht op 2x 50 minuten per week sporten in groepsverband van maximaal 10 personen.
  c) Abonnement groepslessen ‘Topfit’. Het Lid heeft recht op onbeperkt aantal uren per week deelnemen aan trainingen in groepsverband van maximaal 10 personen.
 2. I’M IN SHAPE biedt Personal Training op maat. Hierbij worden data en tijden van de training tussen Lid en I’M IN SHAPE bepaald. Personal Training kent een duur van 55 minuten per training. Iedere Personal Training-training wordt per 55 minuten in rekening gebracht en maandelijks aan het Lid gefactureerd. Indien Personal Training op maat, op verzoek van het Lid op een andere locatie wordt verzorgd, kan I’M IN SHAPE reiskosten, dan wel kilometervergoeding in rekening brengen. Of hier sprake van is en de hoogte van dit bedrag zal vooraf door I’M IN SHAPE aan het Lid worden gecommuniceerd en indien van toepassing bij de maandelijkse facturering in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Lessen

 1. I’M IN SHAPE bepaalt de lestijden en de openingstijden.
 2. Op officiële of erkende feestdagen mag I’M IN SHAPE de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
 3. I’M IN SHAPE behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van I’M IN SHAPE te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door I’M IN SHAPE te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Indien Personal Training op verzoek van Lid geen doorgang kan vinden, dient het Lid zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze training af te melden. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt I’M IN SHAPE het recht voor om het volledige tarief van de voorgenomen Personal Training bij het Lid in rekening te brengen.

Artikel 6 – Huisregels

 1. Het Lid dient zich te houden aan de door I’M IN SHAPE gegeven instructies en vastgestelde huisregels ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
 2. Bij overtreding van deze instructies en/of huisregels is I’M IN SHAPE gerechtigd het Lid de toegang tot de locatie van I’M IN SHAPE te ontzeggen en het Lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de Lidmaatschapskosten.
 3. I’M IN SHAPE behoudt zich het recht om de huisregels te wijzigen.

Artikel 7 – Betalingstermijn / incasso

 1. Het Lidmaatschapsgeld dient door het Lid via SEPA automatische periodieke incasso bij te worden voldaan, op basis van een maandelijkse termijn.
 2. Indien het Lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van I’M IN SHAPE is het Lid over deze extra dagen een aanvullend Lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
 3. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het Lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen
 4. Indien het Lid na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven aan Claassen Advocaten te Eindhoven. Het Lid is dan naast de hoofdsom de (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan I’M IN SHAPE het Lid de wettelijke rente in rekening brengen. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van I’M IN SHAPE tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
 5. Het Lidmaatschapsgeld is ook verschuldigd indien het Lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het Lid hiertoe expliciet de toestemming van I’M IN SHAPE heeft verkregen nadat het Lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij I’M IN SHAPE.
 6. Alle prijzen zijn inclusief BTW. I’M IN SHAPE is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 7. I’M IN SHAPE is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de Lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de in de Overeenkomst vermelde ‘ingangsdatum Lidmaatschap’, dan heeft het Lid het recht om zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 8. Indien het Lid na opzegging besluit, binnen een periode van drie maanden, opnieuw een overeenkomst met I’M IN SHAPE aan te gaan, in welke abonnementsvorm dan ook, is I’M IN SHAPE bevoegd eenmalige administratiekosten ter hoogte van €20,- in rekening te brengen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. I’M IN SHAPE verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. I’M IN SHAPE verwerkt de persoonsgegevens van het Lid ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie, facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting.
 3. De persoonsgegevens worden opgenomen in een digitaal bestand, waarin alle leden van I’M IN SHAPE zijn opgenomen. I’M IN SHAPE en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
 4. Het Lid heeft een inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.
 5. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het Lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen door het Lid aan I’M IN SHAPE te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer I’M IN SHAPE kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Het Lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. I’M IN SHAPE en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens I’M IN SHAPE of voor haar werkende personen.
 2. Het Lid zal I’M IN SHAPE en de voor haar werkzame personen geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.
 3. I’M IN SHAPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met I’M IN SHAPE aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en I’M IN SHAPE zullen worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.
 3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.

Artikel 11 – Tot slot

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van I’M IN SHAPE te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van I’M IN SHAPE zijn terug te vinden op www.iminshape.nl
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen I’M IN SHAPE en het Lid.